RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

NADZIEJA


poniedziałek, 08 maja 2017 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ROD "NADZIEJA"

W dniu 21 kwietnia 2017 r. o godzinie 17.30 ( w II terminie) w biurze Zarządu ROD „Nadzieja” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 r.. Zebranie podjęło 7 Uchwał w tym: zatwierdzające sprawozdania i plany pracy oraz ustalające opłaty ogrodowe obowiązujące wszystkich działkowców w 2017 r. Szczegóły przedstawia załączony protokół z przebiegu Zebrania. 

Chocianów, 21 kwietnia 2017 r.

Protokół

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego
„Nadzieja” w Chocianowie z dnia 21.04.2017 r.

    Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2016 r. Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie odbyło się w dniu 21 kwietnia 2017 r. o godz. 17.30 tj. w drugim terminie, ponieważ uczestniczyło w nim mniej niż 50% działkowców. W Walnym Zebraniu udział wzięło 16 działkowców, co stanowi 6,08% ogółu. W Zebraniu nie uczestniczył przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy, mimo prawidłowego zawiadomienia.
    Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Zenon Bakalarz. Na wstępie powitał zebranych działkowców i zaproponował powierzenie przewodnictwa obrad Panu Wiesławowi Radojewskiemu. Propozycję przyjęto jednogłośnie, po czym Przewodniczący zebrania przedstawił porządek dzienny Walnego Zebrania, który wcześniej był podany do wiadomości działkowców. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Na protokolanta została powołana Pani Stanisława Koczur.
    Przewodniczący przedstawił regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD, który został zatwierdzony jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji roboczych. W wyniku głosowania powołano jednogłośnie Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Mandatowej weszli: Pan Domagalski Zygmunt – przewodniczący i Pan Demiańczuk Zbigniew – sekretarz. Komisja Wyborcza została wybrana w składzie: Pani Małgorzata Mędrek i Pan Tadeusz Korzeniowski. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Pana Tadeusza Duszeńko – jako przewodniczącego i Panią Marię Piech jako sekretarza.
    Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu ROD „Nadzieja” za 2016 r. przedstawił Prezes Pan Zenon Bakalarz. Sprawozdanie z działalności finansowej za 2016 r. przedstawiła księgowa Pani Stanisława Koczur. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r. przedstawiła przewodnicząca komisji Pani Halina Jończyk. Następnie Prezes Pan Zenon Bakalarz przedstawił plan pracy Zarządu na 2017 r. a Pani Stanisława Koczur przedstawiła preliminarz finansowy na 2017 r. Uczestnicy zebrania nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.
    Przewodniczący Komisji Mandatowej Pan Zygmunt Domagalski przedstawił protokół komisji, stwierdzający prawomocność Walnego Zebrania Sprawozdawczego do podejmowania Uchwał.
Dyskutowano nad tematem ustawy śmieciowej oraz zamykania bram i furtek na terenie ogrodu. Poruszane były również sprawy związane z wykonywaniem prac na rzecz ogrodu i zbierania środków finansowych na wykonanie remontu budynku administracyjnego od strony zewnętrznej Ocieplenie i remont dachu).
    Zarząd nie podejmuje działań inwestycyjno-modernizacyjnych w bieżącym roku.
    Po dyskusji przystąpiono do dokonania wyborów uzupełniających do Komisji Rewizyjnej. (w ubiegłym roku Pan Marcin Czerep – członek Komisji Rewizyjnej, złożył rezygnację z członkowstwa i prawa użytkowania działki, co jednocześnie spowodowało wakat osobowy w Komisji). Komisja Wyborcza zaproponowała by w skład Komisji Rewizyjnej wszedł Pan Zbigniew Demiańczuk (innych kandydatur nie zgłoszono). W wyniku głosowania (jednogłośnie) Pan Zbigniew Demiańczuk został wybrany jako członek Komisji Rewizyjnej.
    Następnie przystąpiono do zatwierdzania podjętych uchwał:
 - Uchwała Nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2016r. – przyjęto jednogłośnie.
 - Uchwała Nr 2/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2016 r. – przyjęto jednogłośnie.
 - Uchwała Nr 3/2017 w sprawie planu pracy na 2017 r – przyjęto jednogłośnie.
 - Uchwała Nr 4/2017 w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego na 2017 r. – przyjęto jednogłośnie.
 - Uchwała Nr 5/2017 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminów jej wnoszenia – przyjęto jednogłośnie.
 - Uchwała Nr 6/2017 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej energetycznej.  - Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 - Uchwała Nr 7/2017 w sprawie wyboru Pana Zbigniewa Demiańczuka w skład Komisji Rewizyjnej– przyjęto jednogłośnie
    Na zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Pan Tadeusz Duszeńko – jako Przewodniczący Komisji przedstawił Protokół końcowy Komisji Uchwał i Wniosków z dzisiejszego Zebrania.Załączniki stanowią:

 • Porządek dzienny Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja”.
 • Regulamin Walnego Zebrania
 • Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności merytorycznej za 2016 r.
 • Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności finansowej za 2016 r.
 • Plan pracy Zarządu ROD na 2017 r.
 • Preliminarz finansowy na 2017 r.
 • Protokół Komisji Mandatowej.
 • Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
 • Protokół Komisji Wyborczej
 • Protokolant Prezes Przewodniczący
 • Zarządu Ogrodu Walnego Zebrania
 • Lista obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
 • Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Nadzieja” 1- 7.
 • Ankieta Członka Komisji Rewizyjnej wybranego podczas Zebrania

Chocianów 21-04-2017 r.

Protokolant

Prezes Zarządu Ogrodu

Przewodniczący Walnego Zebrania- Oryginał protokołu oraz pozostałe dokumenty (w tym Uchwały) do wglądu w Biurze Zarządu ROD „Nadzieja”