RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

NADZIEJA


poniedziałek, 21 maja 2018 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DZIAŁKOWCÓW

W dniu 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.30 ( w II terminie) w biurze Zarządu ROD „Nadzieja” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 r.. Zebranie podjęło 10 Uchwał w tym: zatwierdzające sprawozdania i plany pracy oraz ustalające opłaty ogrodowe obowiązujące wszystkich działkowców w 2018 r. Szczegóły przedstawia załączony protokół z przebiegu Zebrania. 

Chocianów, 26 kwietnia 2018 r.

Protokół

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie z dnia 26.04.2018 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 r. Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 17.30 tj. w drugim terminie, ponieważ uczestniczyło w nim mniej niż 50% działkowców. W Walnym Zebraniu udział wzięło 21 działkowców, co stanowi 8% ogółu. W Zebraniu uczestniczył przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy, Pan Bolesław Huzarski.
Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Zenon Bakalarz. Na wstępie powitał zebranych działkowców i zaproponował powierzenie przewodnictwa obrad Panu Wiesławowi Radojewskiemu. Propozycję przyjęto jednogłośnie, po czym Przewodniczący zebrania przedstawił porządek dzienny Walnego Zebrania, który wcześniej był podany do wiadomości działkowców. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Na protokolanta została powołana Pan Wiesław Brzozowski.
Przewodniczący przedstawił regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD, który został zatwierdzony jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji roboczych. W wyniku głosowania powołano jednogłośnie Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Mandatowej weszli: Pan Jacek Steć – przewodniczący i Pan Domagalski Zygmunt – sekretarz. Komisja Wyborcza została wybrana w składzie: Pani Małgorzata Mędrek i Pan Tadeusz Korzeniowski. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Pana Tadeusza Duszeńko – jako przewodniczącego i Pana Lesława Jankowiaka jako sekretarza.
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu ROD „Nadzieja” za 2017 r. przedstawił w imieniu Zarządu Pan Wiesław Radojewski. Sprawozdanie z działalności finansowej za 2017 r. przedstawiła księgowa Pani Stanisława Koczur. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r. przedstawił Członek tej Komisji Pan Zbigniew Demiańczuk. Następnie Prezes Pan Zenon Bakalarz przedstawił plan pracy Zarządu na 2018 r. a Pani Stanisława Koczur (księgowa) przedstawiła preliminarz finansowy na 2018 r. Uczestnicy zebrania nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.
Przewodniczący Komisji Mandatowej Pan Jacek Steć przedstawił protokół Komisji, stwierdzający prawomocność Walnego Zebrania Sprawozdawczego do podejmowania Uchwał.
Dyskutowano nad tematem melioracji rowu od strony południowej Ogrodu - tematu podniesionego przez działkowca Kazimierza Kllitę. Poruszane były również sprawy związane z wykonywaniem prac na rzecz ogrodu (Pan Zbigniew Demiańczuk) i zbierania środków finansowych na wykonanie remontu budynku administracyjnego od strony zewnętrznej tj. ocieplenie i remont dachu - temat podniesiony przez Prezesa Zarządu Zenona Bakalarza. Ponadto trwała długa dyskusja na temat koszenia trawy na alejkach i placach w ogrodzie, wyeksploatowaniem kosiarek i ewentualnego zakupu nowego traktorka do koszenia trawy. Dyskutowano również nad wykonaniem remontu bramy od strony południowej Ogrodu na podstawie wniosku oficjalnego Zarządu, a także w sprawie selektywnej segregacji śmieci, budowy i korzystania z kompostowników, kradzieży występujących na terenie ogrodów, współpracy z organami porządkowymi itp. Przedstawiciel Okręgu - Pan Bolesław Huzarski przedstawił aktualne wiadomości dotyczące ogrodnictwa działkowego w Kraju. Odpowiedział również na ogólne problemy nurtujące działkowców.
Po dyskusji przystąpiono do dokonania wyborów uzupełniających do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej. (na początku b.r. Pni Teresa Słowińska złożyła pisemną rezygnację z członkostwa w Zarządzie, a Pai Halina Jończyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Komisji – przeniosła prawa użytkowania działki na inna osobę, co jednocześnie spowodowało wakaty osobowe w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej).
Komisja Wyborcza na podstawie propozycji zgłoszonych przez uczestników Walnego Zebrania, przedstawiła kandydatów w wyborach uzupełniających: do składu Zarządu Pana Jacka Steć (osoba asygnowana przez Zarząd Ogrodu), a do Komisji Rewizyjnej Panią Krystynę Pętal (innych kandydatur nie zgłoszono). W wyniku głosowania (jednogłośnie) Pan Jacek Steć został wybrany jako Członek Zarządu a Pani Krystyna Pętal jako członek Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna powołując na Przewodniczącego Pana Zbigniewa Demiańczuk.

Następnie przystąpiono do zatwierdzania podjętych uchwał:

 • Uchwała Nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2017 r. – przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała Nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 r. – przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała Nr 3/2018 w sprawie planu pracy na 2018 r. – przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała Nr 4/2018 w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego na 2018 r. – przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała Nr 5/2018 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej w 2018 r. i terminów jej wnoszenia – przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała Nr 6/2018 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej energetycznej w 2018 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała Nr 7/2018 w sprawie wyboru Pana Jacka Steć w skład Zarządu Ogrodu – Uchwałę przyjęto jednogłośnie
 • Uchwała Nr 8/2018 w sprawie wyboru Pani Krystyny Pętal w skład Komisji Rewizyjnej – Uchwałę przyjęto jednogłośnie
 • Uchwała Nr 9/2018 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wymiana bramy wjazdowej od strony południowej Ogrodu” - Uchwałę przyjęto przy 2 głosach przeciwnych.
 • Uchwała Nr 10/2018 w sprawie zakupu kosiarki (traktorka) dla potrzeb Ogrodu – Uchwałę przyjęto jednogłośnie

Na zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Pan Tadeusz Duszeńko – Przewodniczący Komisji przedstawił Protokół końcowy Komisji Uchwał i Wniosków z dzisiejszego Zebrania.

Załączniki stanowią:

 • Porządek dzienny Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja”.
 • Regulamin Walnego Zebrania
 • Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności merytorycznej za 2017 r.
 • Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności finansowej za 2017 r.
 • Plan pracy Zarządu ROD na 2018 r.
 • Preliminarz finansowy na 2018 r..
 • Protokół Komisji Mandatowej.
 • Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
 • Protokół Komisji Wyborczej
 • Lista obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
 • Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Nadzieja” 1- 10.
 • Ankieta Członka Zarządu wybranego podczas Zebrania
 • Ankieta Członka Komisji Rewizyjnej wybranego podczas Zebrania

Protokolant

Pieczęć ogrodu

Przewodniczący Walnego Zebrania

- Oryginał protokołu oraz pozostałe dokumenty (w tym Uchwały) do wglądu w Biurze Zarządu ROD „Nadzieja”