Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja"


piątek, 18 marca 2022

TERMIN WALNEGO ZEBRANIA DZIAŁKOWCÓW ZA 2021 r.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nadzieja" w Chocianowie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze działkowców "Nadziei" - odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2022 r. (piątek) w I terminie o godz. 17.00 lub w II terminie o godz. 17.30 na terenie Ogrodu "Nadzieja" przy ul. Trzebnickiej w Chocianowie.


Porządek Zebrania:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zebrania

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Zatwierdzenie regulaminu Zebrania

4. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków

5. Sprawozdania Zarządu (w tym finansowe) za 2021 r.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 r.

7. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2022 r.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

9. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań

10. Uchwalenie opłat ogrodowych na 2022 r. i terminu ich wnoszenia, w tym także wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej

11. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2022 r

12. Podjęcie innych Uchwał

13. Sprawy różne

14. Zakończenie obrad

Dokumenty do wglądu w biurze Zarządu w dniach

2 - 21 kwietnia 2022 r. w godz. od 16.00 do 17.00.


REGULAMIN Walnego Zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD „Nadzieja” w Chocianowie dnia 22-04- 2022 r.

1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Nadzieja” w Chocianowie i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.

2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Nadzieja” w Chocianowie mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury i wnioski, zabierać głos w dyskusji oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.

3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (Przewodniczącego zebrania, Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków)) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Nadzieja” w Chocianowie.

4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje

Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, uchwał i wniosków), i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Nadzieja” w Chocianowie, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.

5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.

6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.

7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową i komisję uchwał i wniosków.

8. Wybór Przewodniczącego zebrania, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

9. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.

10. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.

11. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.

12. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.

13. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.

14. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

15. O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).

16. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.

17. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r..,

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2021 r.,

- planu pracy na 2022 r.,

- wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2022 r.,

- preliminarza finansowego na 2022 r.

- dotyczącej wyborów uzupełniających

- innych dotyczących działalności ogrodu.

18. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.

19. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.

20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.