RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

NADZIEJA


niedziela, 23 kwietnia 2022

WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW 2022

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nadzieja" w Chocianowie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze działkowców "Nadziei" za 2021 r. - odbyło się w dniu 22 kwietnia 2022 r. (piątek) w II terminie o godz. 17.30 w biurze Rodzinnego Ogrodu Działkowego "NADZIEJA". Walne Zebranie poza standardowym  zatwierdzeniem sprawozdań za 2021 r. podjęło szereg ważnych  uchwał dotyczących działalności Ogrodu, sczególnie tych związanych z opłatami na rzecz Ogrodu. Szczegóły Zebrania odzwierciedla poniższy protokół:

Chocianów, 22 kwietnia 2022 r.

Protokół
Walnego Zebrania Sprawozdawczego
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja”
w Chocianowie z dnia 22.04.2022 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2021 r. Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie odbyło się w dniu 22 kwietnia 2022 r.
Zebranie odbyło się w biurze ROD „Nadzieja” w Chocianowie o godz. 17.30 tj. w drugim terminie, ponieważ uczestniczyło w nim mniej niż 50% działkowców. Ogółem w Walnym Zebraniu udział wzięło 20 działkowców, co stanowi 8,09% ogółu. W Zebraniu uczestniczył przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy – Pan Andrzej Brzustowicz
Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Zenon Bakalarz. Na wstępie powitał zebranych działkowców i zaproponował powierzenie przewodnictwa obrad Panu Wiesławowi Radojewskiemu. Propozycję przyjęto jednogłośnie, po czym Przewodniczący zebrania przedstawił porządek dzienny Walnego Zebrania, który wcześniej był podany do wiadomości działkowców. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Na protokolanta został powołany Pan Wiesław Brzozowski.
Przewodniczący przedstawił regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD, który również został zatwierdzony jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji roboczych. W wyniku głosowania powołano jednogłośnie Komisję Mandatową, i Komisję Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Mandatowej weszli: Pan Jacek Jamrozik – przewodniczący i Pan Tadeusz Korzeniowski – sekretarz. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Pana Marcina Śliwkę – jako przewodniczącego, a Pani Małgorzata Mędrek została sekretarzem. W głosowaniu jawnym wszyscy otrzymali kpl. głosów
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu ROD „Nadzieja” za 2021 r. przedstawił w imieniu Zarządu - Pan Wiesław Radojewski. Sprawozdanie z działalności finansowej za 2021 r. przedstawiła - Pani Małgorzata Mędrek. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2021 r. również przedstawiła Pani Małgorzata Mędrek. Następnie Pan Wiesław Radojewski przedstawił plan pracy Zarządu na 2022 r. i preliminarze finansowe na 2022 r. Uczestnicy zebrania nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.
Sekretarz Komisji Mandatowej Pan Tadeusz Korzeniowski przedstawił protokół komisji, stwierdzający prawomocność Walnego Zebrania Sprawozdawczego do podejmowania Uchwał.
Dyskutowano nad głównym tematem związanym z wywozem śmieci i likwidacją dzikich wysypisk (w dyskusji głos zabierali: Pani Halina Cicha, Pani Wanda Siniakiewicz, Pan Zenon Bakalarz, Pan Marcin Śliwka, Pan Wiesław Radojewski, Pan Tadeusz Korzeniowski). Podnoszono też sprawy związane z kosztami ogrodowymi, terminowych opłat ogrodowych, regularnego odczytu liczników energii elektrycznej i ściągalności należności, oraz funkcjonowaniem ujęć wodnych w ogrodzie. Na ogólne problemy nurtujące działkowców odpowiedzi udzielali Prezes – Zenon Bakalarz i prowadzący Zebranie – Wiesław Radojewski. Głos w dyskusji zabrał również przedstawiciel OZ PZD w Legnicy – Pan Andrzej Brzustowicz przedstawiając główne problemy Związku, ale także porównał występujące problemy działkowców z „Nadziei” z problemami działkowców z Ogrodu „Marysieńka” w Polkowicach, gdzie jest na co dzień Prezesem Zarządu.
Następnie przystąpiono do zatwierdzania podjętych uchwał:
• Uchwała Nr 1/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.– przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 2/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2021 r. – przyjęto jednogłośnie
• Uchwała Nr 3/2022 w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego na 2022 r. – przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 4/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2021 r. – przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 5/2022 w sprawie planu pracy na 2022 r. – przyjęto jednogłośnie
• Uchwała Nr 6/2022 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej w 2022 r. i terminów jej wnoszenia (przyjęto kwotę 0,60 zł od m2 powierzchni działki w tym 0,10 zł jako koszt partycypacji zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD) – przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 7/2022 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej energetycznej w 2022 r. (przyjęto kwotę 18 zł w skali roku z podziałem na dwa sezony: wiosenny i jesienny)
• Uchwała Nr 8/2022 w sprawie wysokości opłaty za wywóz śmieci i terminu jej wnoszenia w roku 2022 (przyjęto kwotę 60 zł od działki) - przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 9/2022 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „BUDOWA BOKSU NA POJEMNIKI ŚMIECIOWE” - przyjęto jednogłośnie. Do Uchwały załączono stosowne wnioski Zarządu
Na zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Pani Małgorzata Mędrek – przedstawiła Protokół końcowy Komisji Uchwał i Wniosków z dzisiejszego Zebrania. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Na tym Walne Zebranie zakończono.

Załączniki stanowią:
• Porządek dzienny Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja”.
• Regulamin Walnego Zebrania
• Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności merytorycznej za 2021 r.
• Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności finansowej za 2021 r.
• Plan pracy Zarządu ROD na 2022 r.
• Preliminarze finansowe na 2022 r.
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2021 r.
• Protokół Komisji Mandatowej.
• Lista obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w I terminie
• Lista obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w II terminie
• Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
• Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja” 1- 9.


          Protokolant                                   Przewodniczący Zebrania

                             Chocianów 22-04-2022 r.