RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

NADZIEJA


sobota, 24 lipca 2021 r 

Walne Zebranie Sprawozdawcze za nami

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nadzieja" w Chocianowie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze działkowców "Nadziei" - odbyło się w dniu 23 lipca 2021 r. (piątek) w II terminie o godz. 17.30 w biurze Rodzinnego Ogrodu Działkowego "NADZIEJA". Zarząd Ogrodu uznał, że w miesiącu lipcu zaistniała możliwość odbycia tego statutowego obowiązku, oczywiście z zachowaniem należytej ostrożności. Walne Zebranie Działkowców odbyło się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Szczegóły Zebrania odzwierciedla poniższy protokół:

                                                             Chocianów, 23 lipca 2021 r.

                                               Protokół
                         Walnego Zebrania Sprawozdawczego
                     Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja”
                          w Chocianowie z dnia 23.07.2021 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2020 r. Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie odbyło się dopiero w dniu 23 lipca 2021 r.
Zebranie odbyło się z zachowaniem bezxzpieczeństwa sanitarnego w biurze ROD „Nadzieja” w Chocianowie o godz. 17.30 tj. w drugim terminie, ponieważ uczestniczyło w nim mniej niż 50% działkowców. W Walnym Zebraniu udział wzięło 18 działkowców, co stanowi 7,22% ogółu. W Zebraniu nie uczestniczył przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy, który w ostatniej chwili usprawiedliwił swą nieobecność..
Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Zenon Bakalarz. Na wstępie powitał zebranych działkowców i zaproponował powierzenie przewodnictwa obrad Panu Wiesławowi Radojewskiemu. Propozycję przyjęto jednogłośnie, po czym Przewodniczący zebrania przedstawił porządek dzienny Walnego Zebrania, który wcześniej był podany do wiadomości działkowców. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Na protokolanta został powołany Pan Wiesław Brzozowski.
Przewodniczący przedstawił regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD, który również został zatwierdzony jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji roboczych. W wyniku głosowania powołano jednogłośnie Komisję Mandatową, Komisje Wyborczą i Komisję Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Mandatowej weszli: Pan Wiesław Brzozowski – przewodniczący i Pan Jacek Steć – sekretarz. W skład Komisji Wyborczej weszli: Pan Wiesław Maziak jako przewodniczący i Lech Jankowiak jako sekretarz Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Panią Małgorzatę Mędrek – jako przewodniczącą, a Pan Tadeusz Korzeniowski został sekretarzem. W głosowaniu jawnym wszyscy otrzymali kpl. głosów
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu ROD „Nadzieja” za 2020 r. przedstawił w imieniu Zarządu - Pan Marcin Śliwka. Sprawozdanie z działalności finansowej za 2020 r. przedstawiła - Pani Bogusława Smalec. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 r. również przedstawiła Pani Bogusława Smalec. Następnie Pan Marcin Śliwka przedstawił plan pracy Zarządu na 2021 r. a Pani Bogusław Smalec przedstawiła preliminarze finansowe na 2021 r. Uczestnicy zebrania nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.
Sekretarz Komisji Mandatowej Pan Jacek Steć przedstawił protokół komisji, stwierdzający prawomocność Walnego Zebrania Sprawozdawczego do podejmowania Uchwał.
Dyskutowano nad tematem monitoringu Ogrodu - tematu podniesionego przez wiceprezesa prezesa Zenona Bakalarza, który przedstawił stan zaawansowania robót i problemy z tym związane. Poruszane były również sprawy związane z wywozem śmieci i likwidacją dzikich wysypisk (Pan Wiesław Radojewski).
Następnie przystąpiono do zatwierdzania podjętych uchwał:
• Uchwała Nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.– przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2020 r. – przyjęto jednogłośnie
• Uchwała Nr 2/2021 w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego na 2021 r. – przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 r. – przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 5/2021 w sprawie planu pracy na 2021 r. – przyjęto jednogłośnie
• Uchwała Nr 6/2021 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej w 2021 r. i terminów jej wnoszenia – przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 7/2021 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej energetycznej w 2021 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Po przyjęciu powyższych Uchwał przystąpiono do wyboru uzupełniającego do Zarządu. Przewodniczący Komisji Wyborczej zgłosił w imieniu Komisji jedną kandydaturę Pana Marcina Śliwkę. Innych propozycji nie było. W wyniku głosowania jawnego Pan Marcin Śliwka kompletem 18 głosów został wybrany na członka Zarządu. Po wyborach przystąpiono do dalszej dyskusji. Podnoszono sprawy związane z kosztami ogrodowymi, terminowych opłat ogrodowych, regularnego odczytu liczników energii elektrycznej i ściągalności należności, oraz funkcjonowaniem ujęć wodnych w ogrodzie. Na ogólne problemy nurtujące działkowców odpowiedzi udzielali Prezes – Zenon Bakalarz i prowadzący Zebranie – Wiesław Radojewski.
Po dyskusji podjęto kolejne Uchwały:
• Uchwała Nr 8/2021 w sprawie wyników wyborów uzupełniających do Zarządu - przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 9/2021 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Monitoring Ogrodu – III etap” - przyjęto jednogłośnie. Do Uchwały załączono stosowne wnioski Zarządu
Na zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Pani Małgorzata Mędrek – przedstawiła Protokół końcowy Komisji Uchwał i Wniosków z dzisiejszego Zebrania. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Na tym Walne Zebranie zakończono.

Załączniki stanowią:
• Porządek dzienny Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja”.
• Regulamin Walnego Zebrania
• Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności merytorycznej za 2020 r.
• Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności finansowej za 2020 r.
• Plan pracy Zarządu ROD na 2021 r.
• Preliminarze finansowe na 2021 r.
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2020 r.
• Protokół Komisji Mandatowej.
• Lista obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w I terminie
• Lista obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w II terminie
• Protokół Komisji Wyborczej
• Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
• Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja” 1- 9.
• Ankieta nowo wybranego członka Zarządu


       Protokolant                          Pieczęć                  Przewodniczący
                                                Ogrodu                 Walnego Zebrania
                                                                         

Chocianów 23-07-2021 r.