RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

NADZIEJA


poniedziałek, 4 sierpnia 2014

Regulamin konkursu fotograficznego 

dla działkowców

"Organizator"
Rodzinny Ogród Działkowy „Nadzieja” w Chocianowie, ul Trzebnicka b.n.
"Uczestnik"
Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która:
A) jest działkowcem, który w myśl obowiązującej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych nabył prawo do użytkowania działki w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Nadzieja” w Chocianowie
B) jest członkiem rodziny osoby wymienionej w ustępie A, w pierwszej linii pokrewieństwa
C) nie zajmuje się  profesjonalnie fotografiką, w szczególności: nie prowadzi działalności gospodarczej prawnej oraz nie posiada wyższego wykształcenia w zakresie fotografiki,,
Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie wyłącznie za uprzednią, pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Skan takiej zgody należy wysłać na adres wejk@poczta.onet.pl.
I. CZAS I MIEJSCE TRWANIA KONKURSU.
1. Konkurs organizowany jest wyłącznie na terenie ogrodu działkowego „Nadzieja w Chocianowie.
2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01 sierpnia 2014 r. i trwa do 31 sierpnia 2014 r. włącznie.
II. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU.
W edycji konkursu obowiązują 3  kategorie: KWIATY, OWOCE I WARZYWA, DZIALKI.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
1. Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca fotografie.
2. Przesyłane prace winne zawierać formularz zawierający następujące informacje
- tytuł pracy (fotografii),
- imię i nazwisko,
- nr działki
- adres zamieszkania,
- telefon kontaktowy
- adres e-mail,
- data urodzenia.
3. Informacje winne być podane w sposób kompletny. Brak jakiegokolwiek elementu powoduje nieuwzględnienie w Konkursie.
4. Podane informacje są rodzajem formularza konkursowego i tym samym udział w niniejszym konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż: zgłoszona do Konkursu praca fotograficzna jest autorstwa Uczestnika i przysługuje mu do niej całość praw autorskich, Uczestnik posiada zgodę osób widniejących na przesłanych fotografiach na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, także w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora.
5. Uczestnik Konkursu przekazując prace oświadcza tym samym, iż akceptuje Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie.
6. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 5 (pięć) fotografii w każdej z wybranych kategorii.
7. Zgłoszone do Konkursu fotografie muszą być przesłane na adres e-mail wejk@poczta.onet.pl. w formacie JPG, a wielkość przesyłanego pliku nie może przekroczyć 5 MB.
8. Zabronione jest składanie prac sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami - takie zgłoszenia nie będą brały udziału w Konkursie. O tym, że praca narusza powyższe zasady decyduje ocena Organizatora.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć, które nie spełniają warunków Konkursu.
IV. OCENA FOTOGRAFII BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE.
1. Jury zostanie powołane przez Organizatora
2. Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 15 września 2014 r.
3. Decyzje Jury Konkursu są ostateczne.
V. NAGRODY W KONKURSIE.
1. Nagrody przewidziane w Konkursie to:
A. nagrody książkowe ( kolorowe albumy przyrodnicze) za 1 pierwsze miejsca w każdej kategorii
B. nagrody książkowe za prace wyróżnione przez Jury Konkursu
2. Organizator przewiduje nagrody w postaci nagród rzeczowych dla dzieci wg uznania Jury Konkursu.
3. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 7 dni roboczych od daty rozstrzygnięcia Konkursu, na adres e-mail i telefonicznie.
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA.
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie otrzymanie lub opóźnione otrzymanie od Uczestnika fotografie z przyczyn od niego niezależnych.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika Konkursu.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.nadzieja-chocianow.pl
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie,
3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

„Ogród moich marzeń”

organizowanego przez Rodzinny Ogród Działkowy „Nadzieja” w Chocianowie

1. Tytuł konkursu:
„Ogród moich marzeń”

2. Cel konkursu:
Rodzinny Ogród Działkowy „Nadzieja: w Chocianowie obchodzi w b.r. jubileusz 30-lecia istnienia. Główne obchody tego święta planowane są na przełomie sierpnia i września. Dla uświetnienia powyższej uroczystości planowane są wystawy w tematyce ogrodniczej.. Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” uznał, że dopełnieniem powyższego będą prace plastyczne, wykonane przez dzieci, ukazujące wizję ogrodów przyszłości.

3. Organizator:
Rodzinny Ogród Działkowy „Nadzieja” w Chocianowie

4. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
Do konkursu mogą przystąpić dzieci 4-tych i 5-tych klas Szkoły Podstawowej w Chocianowie

5. Ramy czasowe trwania konkursu:
• Czas trwania konkursu: od 01.06.2014 do 15.06.2014 roku.
• Czas dostarczenia prac: do 18.06.2014 roku.
• Do dnia 30.06.2014 roku Komisja Konkursowa, powołana przez organizatora, rozstrzygnie konkurs, wyłaniając jego laureatów.
• Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu połączone z wystawą i wręczeniem nagród odbędzie się podczas uroczystych obchodów jubileuszu 30-lecia w dniu 30 sierpnia 2014 r..

6. Zakres tematyczny konkursu:
Tematem konkursu jest .

7. Zasady przeprowadzania konkursu:
• Technika wykonania pracy plastycznej jest dowolna: rysunek, malarstwo, wydzieranka, itp.,
prace powinny być o charakterze płaskim
• Prace powinny być wykonane w formacie A3
• Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne
• Prace przekazane na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez dziecko
• Każdy uczestnik może wykonać jedną pracę konkursową.
• Każda praca powinna być opatrzona danymi: imię i nazwisko, wiek autora pracy, adres do korespondencji, telefon kontaktowy, podpis opiekuna.
• Prace powinny być dostarczone do opiekunów klas w terminie do 16-06-2014 r.

8. Zasady oceny prac:
• Komisja Konkursowa, oceniając prace dzieci, weźmie pod uwagę następujące kryteria:
a) zgodność tematyki wykonanej pracy z tematem przewodnim konkursu i regulaminem
b) oryginalność ujęcia tematu,
c) estetykę wykonania pracy,
d) pomysłowość
• Komisja konkursowa wyłoni 3 najlepsze prace konkursowe przydzielając 1, 2 i 3 miejsce, jednakże Komisja może wyróżnić kolejne prace.
• Decyzje Komisji Konkursowej są ost ateczne.

9. Nagrody:
Nagrody ustali Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” po uzyskaniu protokołu końcowego Komisji Konkursowej

10. Postanowienia końcowe:
• Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.nadzieja-chocianow.pl
• Przekazując pracę na konkurs uczestnik zgadza się na umieszczenie pracy na stronie internetowej Organizatora.
• Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
• Zgłoszone prace oraz treści w nich zawarte przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane autorom.
• Organizator otrzymuje pełne prawa autorskie do treści zgłoszonych prac, w tym prawo do wykorzystania prac w innych wystawach ogrodniczych.

KONKURS - I Bieg Małego DziałkowcaRegulamin

I Bieg Małego Działkowca

Cel imprezy:
Popularyzacja wśród dzieci aktywnego spędzania wolnego czasu, popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, wdrażanie zasad kultury rywalizacji i kibicowania, promocja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja”, integracja społeczności lokalnej.

Termin i miejsce:
21.06.2014r. (sobota), godzina 10.30
Biuro zawodów będzie znajdowało się przy biurze zarządu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” przy ul. Trzebnickiej w Chocianowie. Zapisy w dniu zawodów w godzinach 10.00 – 10.25.

Organizatorzy:
Klub Biegacza „Zdyszaaani” Chocianów
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie

Instytucje wspierające:
Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Patronat medialny: www.cosanow.pl

Trasa: Wszystkie biegi zostaną rozegrane na terenie ogrodów działkowych (nawierzchnia trawiasta). Start oraz meta obok biura zarządu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja”.

Zgłoszenia: Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w dniu zawodów w biurze organizatorów. Udział w zawodach osób niepełnoletnich możliwy tylko po podpisaniu przez prawnego opiekuna dziecka oświadczenia, będącego integralną częścią formularza zgłoszeniowego. Za udział w zawodach nie jest pobierana opłata startowa.

Program:
10.00 – 10.25 – zgłoszenia, wydawanie numerów startowych
10.25 – oficjalne otwarcie zawodów
10.30 – rozpoczęcie zawodów
11.15 – wręczenie nagród, oficjalne zakończenie zawodów

Dystans i kategorie wiekowe:
Rywalizacja dzieci i będzie prowadzona w następujących kategoriach:

C I: kategoria chłopców 0 -6 lat, dystans 200m
D I : kategoria dziewczyn 0 -6 lat, dystans 200m
C II: kategoria chłopców z klas 1-3 szkoły podstawowej, dystans 300m
D II: kategoria dziewczyn z klas 1-3 szkoły podstawowej, dystans 300m
C II: kategoria chłopców z klas 4-6 szkoły podstawowej, dystans 600m
D II: kategoria dziewczyn z klas 4-6 szkoły podstawowej, dystans 600m

Inne postanowienia:
1.Wszystkich uczestników biegów obowiązuje strój sportowy.
2.W biegach biorą udział wyłącznie zawodnicy wcześniej zgłoszeni do zawodów.
3.Zgłoszenie do zawodów następuje na podstawie dostarczonego do organizatorów formularza zgłoszeniowego.
4.Prawni opiekunowie dzieci mają obowiązek wcześniejszego zapoznania się z regulaminem imprezy oraz podpisania oświadczenia, że stan zdrowia ich podopiecznych pozwala na udział w biegach.
5.Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
6.Zawodnicy biorący udział w biegach zobowiązani są do poruszania się tylko i wyłącznie po wyznaczonej przez organizatora trasie biegu.
7.Organizator nie zapewnia pomocy medycznej w dniu zawodów.
8.Organizator nie zapewnia przebieralni oraz szatni dla zawodników.
9.Po biegu każdy z uczestników otrzyma napój oraz słodki poczęstunek.
10.Zawodnicy zgłoszeni do zawodów zobowiązują się przestrzegać postanowień w/w regulaminu.
11.Udział w biegu wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz możliwością doznania kontuzji lub innego urazu, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności.
12.Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
13.Każdy uczestnik biegów startuje na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkiego rodzaju roszczeń odszkodowawczych w stosunku do organizatorów biegu.
14.Organizator ma prawo do dyskwalifikacji lub odsunięcia od biegu każdego, kto narusza postanowienia regulaminu lub podstawowe zasady kultury rywalizacji sportowej.
15.Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania wywiadów, zdjęć i filmów z udziałem zawodników i ich publikacji bez wypłacania honorariów.
16.Sprawy nieujęte w w/w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.