RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

NADZIEJA

Obowiązujące opłaty w ROD „Nadzieja” w 2021 r.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Zgodnie z  §143 Statutu PZD  corocznie ustala ją Krajowa Rada PZD podejmując uchwałę – w 2021 r wynosi 6 zł - 100% dla ROD - płatna do 31 sierpnia 2021 r.

OPŁATA OGRODOWA

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD NADZIEJA w Chocianowie w dniu 23 lipca 2021 r. postanowiło, na podstawie § 64 pkt 7 statutu PZD, uchwalić wysokość opłaty ogrodowej w 2021 r. w kwocie 53 gr. od m² powierzchni użytkowanej działki (w tym 9 gr. partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD), przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD.
Opłatę ogrodową w wysokości j/w działkowiec w ROD NADZIEJA w Chocianowie obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31-08-2021 r.
Zgodnie z § 145 pkt 3 statutu PZD Walne zebranie obniża opłaty ogrodowe wobec działkowców, którzy z innego tytułu ponoszą obciążenia finansowe przeznaczone na działalność ROD nie więcej jednak niż 18 gr. od m2 powierzchni użytkowanej działki. Rozliczenie pozostaje w gestii Zarządu Ogrodu po zakończeniu roku sprawozdawczego, a ewentualne odliczenie z powyższego tytułu nastąpi w 2022 r..

OPŁATA ENERGETYCZNA

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD NADZIEJA w Chocianowie w dniu 23 lipca 2021 r. postanowiło, na podstawie danych z 2020 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników w 2020 r., uchwaliło dodatkową opłatę energetyczną na 2021 r. w wysokości 16,00 zł. od członka działkowca w ROD „NADZIEJA”, który korzysta z energii elektrycznej. Stawka powyższa zostaje podzielona na dwie równe raty, płatne przy regulowaniu należności w okresach: wiosennym i jesiennym.
Walne Zebranie ustala 14-dniowy termin płatności należności za zużytą energię, licząc od daty wystawienia rachunku. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki. Za datę wpłaty uznaje się datę zaksięgowania należności na koncie bankowym ROD „Nadzieja”. Każdy użytkownik energii jest zobowiązany odebrać rachunek w dniu wyznaczonym przez Zarząd na tablicy ogłoszeń.
Nieuregulowanie należności w terminie j/w upoważnia Zarząd Ogrodu do odłączenia działkowca od głównego zasilania.

PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA (OPŁATA INWESTYCYJNA)

Zgodnie z §147 ust.1 pkt.1 Statutu PZD ustala Zarząd Ogrodu w formie Uchwały na dany rok kalendarzowy i w 2021 r. wynosi 250 zł od działki płatna w terminie 30 dni od daty przyznania działki. Jest to opłata jednorazowa i nie podlega zwrotowi.

PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA (WPISOWE)

Zgodnie z §147 ust.1 pkt.2 Statutu PZD ustala Zarząd Okręgowy w formie Uchwały na dany rok kalendarzowy i w 2021 r. wynosi 200 zł od działki płatne w terminie 30 dni od daty przyznania działki. Jest to opłata jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Podział wpisowego: 20% pozostaje w ROD, 50% OZ PZD, 30% KR PZD.

UWAGA:

Małżonkowie będący członkami PZD opłacają jedna opłatę na potrzeby ogrodu i inne świadczenia uchwalane przez walne zebrania w wymiarze przypadającym na jedna działkę.