RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

NADZIEJA

Obowiązujące opłaty w ROD „Nadzieja” w 2022 r.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

Zgodnie z  §143 Statutu PZD  corocznie ustala ją Krajowa Rada PZD podejmując uchwałę – w 2022 r wynosi 6 zł - 100% dla ROD - płatna do 30 czerwca 2022 r.

OPŁATA OGRODOWA

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD NADZIEJA w Chocianowie w dniu 22 kwietnia 2022 r. postanowiło, na podstawie § 64 pkt 7 statutu PZD, uchwalić wysokość opłaty ogrodowej w 2022 r. w kwocie 60 gr. od m² powierzchni użytkowanej działki (w tym 10 gr. partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD), przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD.
Opłatę ogrodową w wysokości j/w działkowiec w ROD NADZIEJA w Chocianowie obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 30-06-2022 r.
Zgodnie z § 145 pkt 3 statutu PZD Walne zebranie obniża opłaty ogrodowe wobec działkowców, którzy z innego tytułu ponoszą obciążenia finansowe przeznaczone na działalność ROD nie więcej jednak niż 18 gr. od m2 powierzchni użytkowanej działki. Rozliczenie pozostaje w gestii Zarządu Ogrodu po zakończeniu roku sprawozdawczego, a ewentualne odliczenie z powyższego tytułu nastąpi w 2023 r..

OPŁATA ENERGETYCZNA

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD NADZIEJA w Chocianowie w dniu 22 kwietnia 2022 r. postanowiło, na podstawie danych z 2021 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników w 2021 r., uchwaliło dodatkową opłatę energetyczną na 2022 r. w wysokości 18,00 zł. od członka działkowca w ROD „NADZIEJA”, który korzysta z energii elektrycznej. Stawka powyższa zostaje podzielona na dwie równe raty, płatne przy regulowaniu należności w okresach: wiosennym i jesiennym.
Walne Zebranie ustala 14-dniowy termin płatności należności za zużytą energię, licząc od daty wystawienia rachunku. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki. Za datę wpłaty uznaje się datę zaksięgowania należności na koncie bankowym ROD „Nadzieja”. Każdy użytkownik energii jest zobowiązany odebrać rachunek w dniu wyznaczonym przez Zarząd na tablicy ogłoszeń.
Nieuregulowanie należności w terminie j/w upoważnia Zarząd Ogrodu do odłączenia działkowca od głównego zasilania.

OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW

Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD NADZIEJA w Chocianowie w dniu 22 kwietnia 2022 r. ustaliło opłatę za wywóz odpadów z Ogrody w wysokości 60 zł od działki. Opłata ta stanowi zaliczkę na poczet płatności za usługę wywożenia odpadów z Ogrodu i dzierżawy kontenerów. Właściwe naliczanie należności za wywóz odpadów za dany rok nastąpi w roku przyszłym tj. 2023, po zsumowaniu wszystkich należności z otrzymanych faktur w 2022 r. i podzieleniu otrzymanej kwoty na ilość działek, z uwzględnieniem zaliczki uchwalonej przez Walne Zebranie w dniu dzisiejszym.
Opłatę tę opłaca każdy użytkownik działki „Nadzieja” w Chocianowie bez względu na jej powierzchnię - w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.


PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA (OPŁATA INWESTYCYJNA)

Zgodnie z §147 ust.1 pkt.1 Statutu PZD ustala Zarząd Ogrodu w formie Uchwały na dany rok kalendarzowy i w 2022 r. wynosi 250 zł od działki płatna w terminie 30 dni od daty przyznania działki. Jest to opłata jednorazowa i nie podlega zwrotowi.

PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA (WPISOWE)

Zgodnie z §147 ust.1 pkt.2 Statutu PZD ustala Zarząd Okręgowy w formie Uchwały na dany rok kalendarzowy i w 2022 r. wynosi 200 zł od działki płatne w terminie 30 dni od daty przyznania działki. Jest to opłata jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Podział wpisowego: 20% pozostaje w ROD, 50% OZ PZD, 30% KR PZD.

ZWOLNIENIA Z PODWYŻSZONEJ OPŁATY OGRODOWEJ

Działkowiec nabywający działkę w ROD jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz ROD dwóch dodatkowych opłat ogrodowych, o których mowa w § 147 ust. 1 Statutu PZD. Nie mniej jednak istnieje kilka zwolnień od tego obowiązku, które zostały określone w Statucie PZD § 147 ust. 4 i 5.
Jednym z nich jest zwolnienie nowego działkowca z konieczności uiszczania w roku nabycia prawa do działki podwyższonej opłaty, o której mowa w Statucie PZD § 147 ust. 1 (zwanej opłatą inwestycyjną), gdy działkowiec ten „nabył prawo do działki po osobie bliskiej” § 147 ust. 4.
W rzeczywistości, ten przepis będzie miał zastosowanie w dwóch sytuacjach: nabycia prawa do działki w ROD przez osobę bliską „sprzedającego” działkowca na podstawie umowy przeniesienia praw do działki (art. 41 ustawy o ROD) lub nabycia prawa do działki w ROD przez osobę bliską działkowca, po jego śmierci (art. 38 ust. 2-4 ustawy o ROD).
W ww. sytuacjach chodzi o nabycie prawa do działki przez osoby bliskie, inne niż małżonek. Małżonek działkowca jest bowiem zwolniony z dwóch podwyższonych opłat pobieranych od nowego działkowca – stosownie do § 147 ust. 5 Statutu PZD.

UWAGA:

Małżonkowie będący członkami PZD opłacają jedna opłatę na potrzeby ogrodu i inne świadczenia uchwalane przez walne zebrania w wymiarze przypadającym na jedna działkę.