RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY

NADZIEJA


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców Rodzinny Ogród Działkowy „Nadzieja” z siedzibą w Chocianowie, 59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka zwany dalej „Administratorem”.

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany powyżej, oraz na adres e-mail wejk@poczta.onet.pl.

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do prowadzenia ewidencji i wykonania zawartej z Państwem umowy dzierżawy działkowej, umowy przeniesienia praw do działki lub innych praw dzierżawy na podstawie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2176) oraz do kontaktowania się z Państwem.

4. Podanie danych jest wymagane w celach ewidencyjnych na podstawie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 r. ( t. j. Dz. U. 2017 poz. 2176), a ich niepodanie uniemożliwi przydzielenie działki lub jej pozbawienie;

5. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz ZUS i NFZ.

6. Podane dane będą przetwarzane tylko przez upoważnione osoby zobowiązane do zachowania poufności poprzez wydanie stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w PZD - ROD „Nadzieja”.

7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem wejk@poczta.onet.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Stowarzyszenie Ogrodowe Polski Związek Działkowców- Rodzinny Ogród Działkowy „Nadzieja”, 59-140 Chocianów, ul. Trzebnicka.

8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych działań Administratora, o których mowa powyżej, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody
.
10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

11. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.