Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja"


piątek, 30 czerwca 2023 r.

LIPCOWY ODCZYT ENERGII ELEKRYCZNEJ

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nadzieja" w Chocianowie informuje, że zgodnie z postanowieniem Walnego Zebrania z dnia 24 marca 2023 r. -  w bieżącym roku będą przeprowadzone 3 odczyty poboru energii elektrycznej. Pierwszy już się odbył na początku maja. Kolejny będzie na początku lipca, a ostatni we wrześniu. Nadmieniamy, że obowiązkiem każdego działkowca jest odebranie rachunku tuż po ogłoszeniu na tablicach informacyjnych w Ogrodzie. Przypominamy też, że obowiązkiem działkowca jest uiszczenie należnej opłaty.za pobór energii elektrycznej w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki za opóźnienie, które obecnie wynoszą 12,5% za każdy dzień zwłoki.