Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja"

A R C H I W U M   ROK  2021 sobota, 24 lipca 2021 r 

Walne Zebranie Sprawozdawcze za nami

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nadzieja" w Chocianowie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze działkowców "Nadziei" - odbyło się w dniu 23 lipca 2021 r. (piątek) w II terminie o godz. 17.30 w biurze Rodzinnego Ogrodu Działkowego "NADZIEJA". Zarząd Ogrodu uznał, że w miesiącu lipcu zaistniała możliwość odbycia tego statutowego obowiązku, oczywiście z zachowaniem należytej ostrożności. Walne Zebranie Działkowców odbyło się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Szczegóły Zebrania odzwierciedla poniższy protokół:


Chocianów, 23 lipca 2021 r.

                                                                           Protokół
                         Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja 

                                                        w Chocianowie z dnia 23.07.2021 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2020 r. Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie odbyło się dopiero w dniu 23 lipca 2021 r.
Zebranie odbyło się z zachowaniem bezxzpieczeństwa sanitarnego w biurze ROD „Nadzieja” w Chocianowie o godz. 17.30 tj. w drugim terminie, ponieważ uczestniczyło w nim mniej niż 50% działkowców. W Walnym Zebraniu udział wzięło 18 działkowców, co stanowi 7,22% ogółu. W Zebraniu nie uczestniczył przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy, który w ostatniej chwili usprawiedliwił swą nieobecność..
Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Zenon Bakalarz. Na wstępie powitał zebranych działkowców i zaproponował powierzenie przewodnictwa obrad Panu Wiesławowi Radojewskiemu. Propozycję przyjęto jednogłośnie, po czym Przewodniczący zebrania przedstawił porządek dzienny Walnego Zebrania, który wcześniej był podany do wiadomości działkowców. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Na protokolanta został powołany Pan Wiesław Brzozowski.
Przewodniczący przedstawił regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD, który również został zatwierdzony jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji roboczych. W wyniku głosowania powołano jednogłośnie Komisję Mandatową, Komisje Wyborczą i Komisję Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Mandatowej weszli: Pan Wiesław Brzozowski – przewodniczący i Pan Jacek Steć – sekretarz. W skład Komisji Wyborczej weszli: Pan Wiesław Maziak jako przewodniczący i Lech Jankowiak jako sekretarz Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Panią Małgorzatę Mędrek – jako przewodniczącą, a Pan Tadeusz Korzeniowski został sekretarzem. W głosowaniu jawnym wszyscy otrzymali kpl. głosów
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu ROD „Nadzieja” za 2020 r. przedstawił w imieniu Zarządu - Pan Marcin Śliwka. Sprawozdanie z działalności finansowej za 2020 r. przedstawiła - Pani Bogusława Smalec. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 r. również przedstawiła Pani Bogusława Smalec. Następnie Pan Marcin Śliwka przedstawił plan pracy Zarządu na 2021 r. a Pani Bogusław Smalec przedstawiła preliminarze finansowe na 2021 r. Uczestnicy zebrania nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.
Sekretarz Komisji Mandatowej Pan Jacek Steć przedstawił protokół komisji, stwierdzający prawomocność Walnego Zebrania Sprawozdawczego do podejmowania Uchwał.
Dyskutowano nad tematem monitoringu Ogrodu - tematu podniesionego przez wiceprezesa prezesa Zenona Bakalarza, który przedstawił stan zaawansowania robót i problemy z tym związane. Poruszane były również sprawy związane z wywozem śmieci i likwidacją dzikich wysypisk (Pan Wiesław Radojewski).
Następnie przystąpiono do zatwierdzania podjętych uchwał:
• Uchwała Nr 1/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.– przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 2/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2020 r. – przyjęto jednogłośnie
• Uchwała Nr 2/2021 w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego na 2021 r. – przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 4/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2020 r. – przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 5/2021 w sprawie planu pracy na 2021 r. – przyjęto jednogłośnie
• Uchwała Nr 6/2021 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej w 2021 r. i terminów jej wnoszenia – przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 7/2021 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej energetycznej w 2021 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Po przyjęciu powyższych Uchwał przystąpiono do wyboru uzupełniającego do Zarządu. Przewodniczący Komisji Wyborczej zgłosił w imieniu Komisji jedną kandydaturę Pana Marcina Śliwkę. Innych propozycji nie było. W wyniku głosowania jawnego Pan Marcin Śliwka kompletem 18 głosów został wybrany na członka Zarządu. Po wyborach przystąpiono do dalszej dyskusji. Podnoszono sprawy związane z kosztami ogrodowymi, terminowych opłat ogrodowych, regularnego odczytu liczników energii elektrycznej i ściągalności należności, oraz funkcjonowaniem ujęć wodnych w ogrodzie. Na ogólne problemy nurtujące działkowców odpowiedzi udzielali Prezes – Zenon Bakalarz i prowadzący Zebranie – Wiesław Radojewski.
Po dyskusji podjęto kolejne Uchwały:
• Uchwała Nr 8/2021 w sprawie wyników wyborów uzupełniających do Zarządu - przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 9/2021 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Monitoring Ogrodu – III etap” - przyjęto jednogłośnie. Do Uchwały załączono stosowne wnioski Zarządu
Na zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Pani Małgorzata Mędrek – przedstawiła Protokół końcowy Komisji Uchwał i Wniosków z dzisiejszego Zebrania. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Na tym Walne Zebranie zakończono.

Załączniki stanowią:
• Porządek dzienny Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja”.
• Regulamin Walnego Zebrania
• Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności merytorycznej za 2020 r.
• Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności finansowej za 2020 r.
• Plan pracy Zarządu ROD na 2021 r.
• Preliminarze finansowe na 2021 r.
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2020 r.
• Protokół Komisji Mandatowej.
• Lista obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w I terminie
• Lista obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w II terminie
• Protokół Komisji Wyborczej
• Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
• Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja” 1- 9.
• Ankieta nowo wybranego członka Zarządu


       Protokolant                                              Przewodniczący
                                                                   Walnego Zebrania
                                                                         

Chocianów 23-07-2021 r.

piątek, 9 lipca 2021 r 

Termin Walnego Zebrania za 2020 r.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nadzieja" w Chocianowie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze działkowców "Nadziei" - odbędzie się w dniu 23 lipca 2021 r. (piątek) w I terminie o godz. 17.00 lub w II terminie o godz. 17.30 na terenie Ogrodu "Nadzieja" przy ul. Trzebnickiej w Chocianowie.

Walne Zebranie Działkowców odbędzie się w zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Obowiązują bezwzględnie maseczki. Dezynfekcja rąk będzie dostępna na miejscu.

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zebrania

2. Zatwierdzenie porządku obrad

3. Zatwierdzenie regulaminu Zebrania

4. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

5. Sprawozdania Zarządu (w tym finansowe) za 2020 r.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2020 r.

7. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2021 r.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

9. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań

10. Uchwalenie opłat ogrodowych na 2021 r. i terminu ich wnoszenia,
w tym także wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej

11. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2021 r

12. Wybory uzupełniajace do Zarządu

13. Podjęcie innych Uchwał 

14. Sprawy różne

15. Zakończenie obrad

Dokumenty do wglądu w biurze Zarządu w dniach 12 - 22 lipca 2021 r. w godz. od 16.00 do 17.00.


REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD
„Nadzieja” w Chocianowie dnia 23-07- 2021 r.

1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Nadzieja” w Chocianowie i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.
2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Nadzieja” w Chocianowie mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury i wnioski, zabierać głos w dyskusji oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (Przewodniczącego zebrania, Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków)) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Nadzieja” w Chocianowie.
4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje
Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, uchwał i wniosków), i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Nadzieja” w Chocianowie, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.
6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową i komisję uchwał i wniosków.
8. Wybór Przewodniczącego zebrania, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
9. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.
10. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i
przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach
formalnych.
11. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
12. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
13. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
14. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
15. O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).
16. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
17. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2020 r.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r..,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2021 r.,
- planu pracy na 2021 r.,
- wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2021 r.,
- preliminarza finansowego na 2021 r.
- dotyczącej wyborów uzupełniających
- innych dotyczących działalności ogrodu.
18. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.
19. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.

sobota, 30 stycznia 2021

Nowe zdjęcia w zakładce zima

Styczeń to najzimniejszy miesiąc roku. To też najwiecej szans na śnieg. Wreszcie i do nas przyszła zima. Może niezbyt śnieżna i mroźna, ale szare działki, place i alejki zrobiły się białe. Śnieg przyniesie ulgę dla gruntu, bo wody nigdy zawiele.