Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja"

A R C H I W U M   ROK  2019 czwartek, 26 września 2019

OBCHODY XXXV-LECIA OGRODU "NADZIEJA"

W dniu 21 września 2019 r. Rodzinny Ogród Działkowy obchodził jubileusz 35 lecia istnienia. Wszystkie imprezy i spotkania odbyły sie na terenie Ogrodu. Działkowcy mogli wypić gratisowe piwko i zjeść kiłbaskę z grilla. Uroczystość rozpoczęto już w godzinach przedpołudniowych organizując dla dzieci imprezy sprawnościowe. O godzinie 13.00 odbyło sie uroczyste Posiedzenie Zarządu z udziałem zaproszonych gości. Starostwo reprezentował Franciszek Skibicki, który przekazał List Gratulacyjny od Pana Starosty Kamila Ciupaka. Okręgowy Zarzad PZD w Legnicy reprezentował wiceprezes Józef Jankowicz, który również odczytał i przekazał List Gratulacyjny podpisany przez prezesa Okręgowego Zarządu PZD Antoniego Molkę. Tradycyjnie w posiedzeniu udział wzięła grupa działkowców z zaprzyjażnionego Ogrodu "Tulipan" z Bolesławca, z prezesem Jerzym Zającem na czele. Nie brakło również działkowców, którzy otrzymali odnaczenia działkowe i nagrody książkowe. Były również wyróżnienia i nagrody za najładniejsze działki w Ogrodzie. W wolnych chwilach odbyły się wystepy Zespołu ZUMBA. Zabawa taneczna przy muzyce, gdzie parkietem był przystrzyżony trawnik - trawała do godziny 22.00.

czwartek, 28 maja 2019

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE DZIAŁKOWCÓW

W dniu 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 17.30 ( w II terminie) w biurze Zarządu ROD „Nadzieja” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze. Zebranie podjęło 12 Uchwał w tym: zatwierdzające sprawozdania i plany pracy oraz ustalające opłaty ogrodowe obowiązujące wszystkich działkowców w 2019 r. Dokonano wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Szczegóły przedstawia załączony protokół z przebiegu Zebrania. 

Protokół
z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Nadzieja” 

w Chocianowie z dnia 26.04.2019 r.

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Działkowców ROD „Nadzieja” odbyło się w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godz. 17.30 tj. w drugim terminie, ponieważ uczestniczyło w nim mniej niż 50% działkowców. W Walnym Zebraniu udział wzięło 23 działkowców, co stanowi 9% % ogółu. W Zebraniu uczestniczył przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy Pan Józef Słotwiński.

Zebranie otworzył Prezes Zenon Bakalarz. Na wstępie powitał zebranych działkowców i zaproponował powierzenie przewodnictwa obrad Wiesławowi Radojewskiemu. Propozycję przyjęto jednogłośnie, po czym Przewodniczący zebrania przedstawił porządek dzienny Walnego Zebrania, który wcześniej był podany do wiadomości działkowców. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Na protokolanta został powołany Jacek Steć.
Przewodniczący przedstawił regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków ROD, który został zatwierdzony jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji roboczych. W wyniku głosowania powołano jednogłośnie Komisję Mandatową, Wyborczą oraz Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Mandatowej weszli: Jerzy Śledź – przewodniczący, Tadeusz Korzeniowski – sekretarz. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Tadeusz Duszeńko - przewodniczący, Krystyna Pętal – sekretarz. Do Komisji Wyborczej wybrano: Jacek Steć – przewodniczący, Małgorzata Mędrek – sekretarz.

Sprawozdanie z działalności gospodarczej Zarządu ROD za 2018 r. oraz za minioną kadencję przedstawił w imieniu Zarządu Wiesław Radojewski. Sprawozdanie z działalności finansowej za 2018 r.. przedstawiła księgowa pani Stanisława Koczur. Następnie przewodniczący zebrania przedstawił plan pracy na 2019 r. oraz program działania na kadencję 2019 – 2022,oraz Pani Księgowa preliminarz finansowy na 2019r. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r. przedstawił przewodniczący komisji pan Zbigniew Demiańczuk. Po przedstawieniu sprawozdania przewodniczący Komisji Rewizyjnej wysunął wniosek w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego zarządu ROD „Nadzieja”. Uczestnicy zebrania nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.
Następnie Przewodniczący Komisji Mandatowej przedstawił protokół komisji stwierdzający prawomocność Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego do podejmowania Uchwał i dokonania wyboru Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący zebrania wysunął wniosek w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Ustalono, że w skład Zarządu ROD „Nadzieja” w Chocianowie wejdzie 5 osób a w skład Komisji Rewizyjnej – 3 osoby. Wniosek przyjęto jednogłośnie.

Po stwierdzeniu prawomocności Walnego Zebrania przystąpiono do wyborów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej i na delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.

W wyniku przeprowadzonego głosowania wybrano jednogłośnie następujący skład organów PZD w Ogrodzie:
Zarząd ROD
1. Zenon Bakalarz
2. Jacek Steć
3. Małgorzata Mędrek
4. Zbigniew Demiańczuk
5. Wiesław Brzozowski

Komisja Rewizyjna ROD:
1. Krystyna Pętal
2. Bogusława Smalec
3. Lech Jankowiak

Na Delegata na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD wybrano:
1. Zenon Bakalarz.

W trakcie Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego wybrani członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonali wyboru:


Prezes Zarządu – Zenon Bakalarz
Zastępca prezesa Zarządu – Jacek Steć
Skarbnik Zarządu – Małgorzata Mędrek
Sekretarz Zarządu – Wiesław Brzozowski
Członek Zarządu – Zbigniew Demiańczuk

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Krystyna Pętal
V-Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Bogusława Smalec
Członek Komisji Rewizyjnej – Lech Jankowiak

Po dokonaniu wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej przystąpiono do zatwierdzania podjętych uchwał:
Uchwała Nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2018r. oraz sprawozdania za kadencję – przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 2/2019 w sprawie planu pracy na 2019r. i programu działania na okres kadencji 2019 - 2022 – przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 3/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2018 i za okres kadencji. – przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 4/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2018 r. – przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 5/2019 w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego na 2019 r. – przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 6/2019 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej i terminów jej wnoszenia. Ustalono wysokość opłaty ogrodowej w 2019 r. w kwocie 44 gr od m² powierzchni użytkowanej działki. Walne zebranie PZD obniża opłatę ogrodową wobec działkowców, którzy z innego tytułu ponoszą obciążenie finansowe przeznaczone na działalność ROD nie więcej jednak niż 16 gr od m² powierzchni użytkowanej działki. O wielkości upustu dla poszczególnych działkowców zadecyduje Zarząd po rozliczeniu roku sprawozdawczego. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 7/2019 w sprawie wprowadzenia zasad regulujących korzystanie z energii elektrycznej w rodzinnych ogrodach działkowych. Ustalono opłatę energetyczną na 2019 r. w wysokości 16,00 zł od przyłącza energetycznego, płatne w dwóch równych ratach przy odczycie energii wiosennym i jesiennym. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 8/2019 w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu ROD– przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 9/2019 w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej – przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 10/2019 w sprawie wyników wyborów do organów PZD w ROD im. Nadzieja w Chocianowie oraz delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD – przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 11/2019 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego– przyjęto jednogłośnie.
Uchwała Nr 12/2019 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z funduszu rozwoju


Załączniki stanowią:
• Porządek dzienny Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Nadzieja”.
• Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności merytorycznej za 2018r.
• Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności merytorycznej za lata 2015 – 2018r.
• Plan pracy Zarządu ROD na 2019r.
• Plan działania Zarządu ROD na lata 2019 – 2022r.
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2018r.
• Protokół Komisji Mandatowej.
• Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
• Protokół Komisji Wyborczej
• Lista obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
• Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego ROD „Nadzieja” 1- 12.
• Protokół z I posiedzenia Zarządu ROD Nadzieja.
• Protokół z I posiedzenia Komisji Rewizyjnej ROD Nadzieja.


               Protokolant                                Przewodniczący Walnego Zebrania

26 kwietnia 2019 r.

środa, 28 marca 2019

ZARZĄD ROD  „NADZIEJA” W LATACH 2015-2019

  • Prezes Zarządu – Zenon Bakalarz
  • I Vice prezes Zarządu - Wiesław Radojewski
  • II Vice prezes Zarządu – Tadeusz Korzeniowski
  • Skarbnik Zarządu – Małgorzata Mędrek
  • Sekretarz Zarządu – Tadeusz Duszeńko
  • Członek Zarządu – Zygmunt Domagalski
  • Członek Zarządu - Teresa Słotwińska
  •            w 2018 r - Teresę Słotwińską zastąpił - Jacek Steć