Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja"


OBOWIĄZUJĄCE OPŁATY W ROD  "NADZIEJA" W 2023 R.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Zgodnie z §143 Statutu PZD corocznie ustala ją Krajowa Rada PZD podejmując uchwałę – w 2023 r wynosi 6 zł - 100% dla ROD - płatna do 31 maja 2023 r. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki za opóźnienie.

OPŁATA OGRODOWA
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD NADZIEJA w Chocianowie w dniu 24 marca 2023 r. na podstawie § 64 pkt 7 statutu PZD, uchwaliło wysokość opłaty ogrodowej w 2023 r. w kwocie 0,67 zł. od m² powierzchni użytkowanej działki (w tym 12 gr. partycypacja zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD), przeznaczonej na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD.
Opłatę ogrodową w wysokości j/w działkowiec w ROD NADZIEJA w Chocianowie obowiązany jest wpłacić w terminie do dnia 31-05-2023 r. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki za opóźnienie.
Zgodnie z § 144 pkt 5 statutu PZD Walne zebranie dopuszcza obniżenie opłaty ogrodowej wobec działkowców, którzy nie mogą w pełni uiścić opłaty ogrodowej i za zgodą Zarządu bezpłatnie wykonają osobiście lub poprzez osobę bliską prace na rzecz Ogrodu lub z innego tytułu poniosą obciążenia finansowe przeznaczone na działalność Ogrodu - nie więcej jednak niż 54,00 zł. od działki.

OPŁATA ENERGETYCZNA
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD NADZIEJA w Chocianowie w dniu 24 marca 2023 r. postanowiło, na podstawie danych z 2022 r. – w szczególności strat wynikających z różnic pomiędzy wskazaniami licznika głównego, a sumą wskazań wszystkich podliczników w 2022 r., uchwaliło dodatkową opłatę energetyczną na 2023 r. w wysokości 20,00 zł. od członka działkowca w ROD „NADZIEJA”, który korzysta z energii elektrycznej. Stawka powyższa zostaje podzielona na trzy, wielkością zbliżone raty, płatne przy regulowaniu należności za pobór energii elektrycznej w okresach: wiosennym (kwiecień ), letnim (lipiec) i jesiennym (wrzesień).
Walne Zebranie ustala 14-dniowy termin płatności należności za zużytą energię, licząc od daty wystawienia rachunku. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki za opóźnienie. Za datę wpłaty uznaje się datę zaksięgowania należności na koncie bankowym ROD „Nadzieja”. Każdy użytkownik energii jest zobowiązany odebrać rachunek w dniu wyznaczonym przez Zarząd na tablicy ogłoszeń.
Nieuregulowanie należności w terminie j/w upoważnia Zarząd Ogrodu do odłączenia działkowca od głównego zasilania.

OPŁATA ZA WYWÓZ ODPADÓW
Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD w ROD NADZIEJA w Chocianowie w dniu 24 marca 2023 r. ustaliło opłatę za wywóz odpadów z Ogrody w wysokości 60 zł od działki. 
Opłatę tę opłaca każdy użytkownik działki w Ogrodzie „Nadzieja” w Chocianowie bez względu na jej powierzchnię - w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2023 r. Po tym terminie będą naliczane ustawowe odsetki za opóźnienie.

PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA (OPŁATA INWESTYCYJNA)
Zgodnie z §147 ust.1 pkt.1 Statutu PZD ustala Zarząd Ogrodu w formie Uchwały na dany rok kalendarzowy i w 2022 r. wynosi 300 zł od działki płatna w terminie 30 dni od daty przyznania działki. Jest to opłata jednorazowa i nie podlega zwrotowi.

PODWYŻSZONA OPŁATA OGRODOWA (WPISOWE)
Zgodnie z §147 ust.1 pkt.2 Statutu PZD ustala Zarząd Okręgowy w formie Uchwały na dany rok kalendarzowy i w 2022 r. wynosi 300 zł od działki płatne w terminie 30 dni od daty przyznania działki. Jest to opłata jednorazowa i nie podlega zwrotowi. Podział wpisowego: 20% pozostaje w ROD, 50% OZ PZD, 30% KR PZD.

ZWOLNIENIA Z PODWYŻSZONEJ OPŁATY OGRODOWEJ
Działkowiec nabywający działkę w ROD jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz ROD dwóch dodatkowych opłat ogrodowych, o których mowa w § 147 ust. 1 Statutu PZD. Nie mniej jednak istnieje kilka zwolnień od tego obowiązku, które zostały określone w Statucie PZD § 147 ust. 4 i 5.
Jednym z nich jest zwolnienie nowego działkowca z konieczności uiszczania w roku nabycia prawa do działki podwyższonej opłaty, o której mowa w Statucie PZD § 147 ust. 1 (zwanej opłatą inwestycyjną), gdy działkowiec ten „nabył prawo do działki po osobie bliskiej” § 147 ust. 4.
W rzeczywistości, ten przepis będzie miał zastosowanie w dwóch sytuacjach: nabycia prawa do działki w ROD przez osobę bliską „sprzedającego” działkowca na podstawie umowy przeniesienia praw do działki (art. 41 ustawy o ROD) lub nabycia prawa do działki w ROD przez osobę bliską działkowca, po jego śmierci (art. 38 ust. 2-4 ustawy o ROD).
W ww. sytuacjach chodzi o nabycie prawa do działki przez osoby bliskie, inne niż małżonek. Małżonek działkowca jest bowiem zwolniony z dwóch podwyższonych opłat pobieranych od nowego działkowca – stosownie do § 147 ust. 5 Statutu PZD.

UWAGA:
Małżonkowie będący członkami PZD opłacają jedna opłatę na potrzeby ogrodu i inne świadczenia uchwalane przez walne zebrania w wymiarze przypadającym na jedna działkę.