Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja"

A R C H I W U M   ROK  2018 poniedziałek, 25 czerwca 2018 

III BIEG MAŁEGO DZIAŁKOWCA

Regulamin

III Biegu Małego Działkowca

1. Cel imprezy:
Popularyzacja wśród dzieci aktywnego spędzania wolnego czasu, popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej, wdrażanie zasad kultury rywalizacji i kibicowania, promocja Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja”, integracja społeczności lokalnej.

2. Termin i miejsce:
23.06.2018 r. (sobota), godzina 16:00.
Biuro zawodów będzie znajdowało się przy biurze zarządu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” przy ul. Trzebnickiej w Chocianowie. Zapisy w dniu zawodów w godzinach 15.00 – 15.45.

3. Organizatorzy:
Klub Biegacza „Zdyszaaani” Chocianów im. Jana Kusocińskiego
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie

4. Patronat medialny:
chocianow.com.pl

5. Trasa:
Wszystkie biegi zostaną rozegrane na terenie ogrodów działkowych (nawierzchnia trawiasta). Start oraz meta obok biura zarządu na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja”.

6. Zgłoszenia:
Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w dniu zawodów w biurze organizatorów. Udział
w zawodach osób niepełnoletnich możliwy tylko po podpisaniu przez prawnego opiekuna dziecka oświadczenia, będącego integralną częścią formularza zgłoszeniowego. Za udział w zawodach nie jest pobierana opłata startowa.

7. Program:
15.00 – 15.45 – zgłoszenia, wydawanie numerów startowych
15.55 – oficjalne otwarcie zawodów
16.00 – rozpoczęcie zawodów
17.30 – wręczenie nagród, oficjalne zakończenie zawodów

8. Dystans i kategorie wiekowe:
Rywalizacja dzieci będzie prowadzona w następujących kategoriach:
C I: kategoria chłopców 0 - 4 lat, dystans 200 m (przedszkole).
D I : kategoria dziewczyn 0- 4 lat, dystans 200 m (przedszkole).
CII : kategoria chłopców 5-6 lat, dystans 200 m (przedszkole).
DII: kategoria dziewczyn 5-6 lat, dystans 200 m (przedszkole).
C III: kategoria chłopców z klas 1-2 szkoły podstawowej, dystans 300m
D III: kategoria dziewczyn z klas 1-2 szkoły podstawowej, dystans 300m
C IV: kategoria chłopców z klas 3-4 szkoły podstawowej, dystans 400m
D IV: kategoria dziewczyn z klas 3-4 szkoły podstawowej, dystans 400m

9. Ochrona danych osobowych (Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych):
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –dalej RODO − informujemy, że:
a) Administratorem Pani/a danych osobowych podanych w formularzu zgłoszenia jest Klub Biegacza „Zdyszaaani” Chocianów im. Jana Kusocińskiego oraz Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie.
b) Dane będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia III Biegu Małego Działkowca
w Chocianowie na terenie ogrodów działkowych dnia 23.06.2018 r. na podstawie zgody zawartej
w formularzu zgłoszenia.
c) Przetwarzanie danych, o których mowa w ppkt. b w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klasy do jakiej uczęszcza oraz wieku. Organizator ma również prawo opublikować imię i nazwisko, klasę do jakiej uczęszcza oraz wiek na liście startowej Biegu oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie i w miejscu rozgrywania Biegu.
d) Dane mogą być udostępniane portalowi medialnemu wspierającemu promocję III Biegu Małego Działkowca.
e) Dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
f) Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, a także po ich zakończeniu w celu statystyczno-archiwizacyjnym w tym publikacji Biegu i wyniku Biegu.
g) Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
h) Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
i) Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
j) Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych.
k) Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
l) Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zapisania się i wzięcia udziału w III Biegu Małego Działkowca - 23.06.2018 r.
Inne postanowienia:
1. Wszystkich uczestników biegów obowiązuje strój sportowy.
2. Limit uczestników wynosi 60 osób.
3. W biegach biorą udział wyłącznie zawodnicy wcześniej zgłoszeni do zawodów.
4. Zgłoszenie do zawodów następuje na podstawie dostarczonego do organizatorów formularza zgłoszeniowego.
5. Prawni opiekunowie dzieci mają obowiązek wcześniejszego zapoznania się z regulaminem imprezy oraz podpisania oświadczenia, że stan zdrowia ich podopiecznych pozwala na udział w biegach.
6. Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
7. Zawodnicy biorący udział w biegach zobowiązani są do poruszania się tylko i wyłącznie po wyznaczonej przez organizatora trasie biegu.
8. Organizator nie zapewnia pomocy medycznej w dniu zawodów.
9. Organizator nie zapewnia przebieralni oraz szatni dla zawodników.
10. Po biegu każdy z uczestników otrzyma napój oraz słodki poczęstunek.
11. Zawodnicy zgłoszeni do zawodów zobowiązują się przestrzegać postanowień w/w regulaminu.
12. Udział w biegu wiąże się ze zwiększonym wysiłkiem fizycznym oraz możliwością doznania kontuzji lub innego urazu, za które organizator nie ponosi odpowiedzialności.
13. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
14. Każdy uczestnik biegów startuje na własną odpowiedzialność i zrzeka się wszelkiego rodzaju roszczeń odszkodowawczych w stosunku do organizatorów biegu.
15. Organizator ma prawo do dyskwalifikacji lub odsunięcia od biegu każdego, kto narusza postanowienia regulaminu lub podstawowe zasady kultury rywalizacji sportowej.
16. Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania wywiadów, zdjęć i filmów z udziałem zawodników i ich publikacji bez wypłacania honorariów.
17. Sprawy nieujęte w w/w regulaminie rozstrzygają organizatorzy. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

poniedziałek, 21 maja 2018 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE DZIAŁKOWCÓW 2018

W dniu 26 kwietnia 2018 r. o godzinie 17.30 ( w II terminie) w biurze Zarządu ROD „Nadzieja” odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 r.. Zebranie podjęło 10 Uchwał w tym: zatwierdzające sprawozdania i plany pracy oraz ustalające opłaty ogrodowe obowiązujące wszystkich działkowców w 2018 r. Szczegóły przedstawia załączony protokół z przebiegu Zebrania. 

Protokół

Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja”

 w Chocianowie z dnia 26.04.2018 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2017 r. Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 17.30 tj. w drugim terminie, ponieważ uczestniczyło w nim mniej niż 50% działkowców. W Walnym Zebraniu udział wzięło 21 działkowców, co stanowi 8% ogółu. W Zebraniu uczestniczył przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy, Pan Bolesław Huzarski.
Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Zenon Bakalarz. Na wstępie powitał zebranych działkowców i zaproponował powierzenie przewodnictwa obrad Panu Wiesławowi Radojewskiemu. Propozycję przyjęto jednogłośnie, po czym Przewodniczący zebrania przedstawił porządek dzienny Walnego Zebrania, który wcześniej był podany do wiadomości działkowców. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Na protokolanta została powołana Pan Wiesław Brzozowski.
Przewodniczący przedstawił regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD, który został zatwierdzony jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji roboczych. W wyniku głosowania powołano jednogłośnie Komisję Mandatową, Komisję Wyborczą oraz Komisję Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Mandatowej weszli: Pan Jacek Steć – przewodniczący i Pan Domagalski Zygmunt – sekretarz. Komisja Wyborcza została wybrana w składzie: Pani Małgorzata Mędrek i Pan Tadeusz Korzeniowski. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Pana Tadeusza Duszeńko – jako przewodniczącego i Pana Lesława Jankowiaka jako sekretarza.
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu ROD „Nadzieja” za 2017 r. przedstawił w imieniu Zarządu Pan Wiesław Radojewski. Sprawozdanie z działalności finansowej za 2017 r. przedstawiła księgowa Pani Stanisława Koczur. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r. przedstawił Członek tej Komisji Pan Zbigniew Demiańczuk. Następnie Prezes Pan Zenon Bakalarz przedstawił plan pracy Zarządu na 2018 r. a Pani Stanisława Koczur (księgowa) przedstawiła preliminarz finansowy na 2018 r. Uczestnicy zebrania nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.
Przewodniczący Komisji Mandatowej Pan Jacek Steć przedstawił protokół Komisji, stwierdzający prawomocność Walnego Zebrania Sprawozdawczego do podejmowania Uchwał.
Dyskutowano nad tematem melioracji rowu od strony południowej Ogrodu - tematu podniesionego przez działkowca Kazimierza Kllitę. Poruszane były również sprawy związane z wykonywaniem prac na rzecz ogrodu (Pan Zbigniew Demiańczuk) i zbierania środków finansowych na wykonanie remontu budynku administracyjnego od strony zewnętrznej tj. ocieplenie i remont dachu - temat podniesiony przez Prezesa Zarządu Zenona Bakalarza. Ponadto trwała długa dyskusja na temat koszenia trawy na alejkach i placach w ogrodzie, wyeksploatowaniem kosiarek i ewentualnego zakupu nowego traktorka do koszenia trawy. Dyskutowano również nad wykonaniem remontu bramy od strony południowej Ogrodu na podstawie wniosku oficjalnego Zarządu, a także w sprawie selektywnej segregacji śmieci, budowy i korzystania z kompostowników, kradzieży występujących na terenie ogrodów, współpracy z organami porządkowymi itp. Przedstawiciel Okręgu - Pan Bolesław Huzarski przedstawił aktualne wiadomości dotyczące ogrodnictwa działkowego w Kraju. Odpowiedział również na ogólne problemy nurtujące działkowców.
Po dyskusji przystąpiono do dokonania wyborów uzupełniających do Zarządu oraz do Komisji Rewizyjnej. (na początku b.r. Pni Teresa Słowińska złożyła pisemną rezygnację z członkostwa w Zarządzie, a Pai Halina Jończyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Komisji – przeniosła prawa użytkowania działki na inna osobę, co jednocześnie spowodowało wakaty osobowe w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej).
Komisja Wyborcza na podstawie propozycji zgłoszonych przez uczestników Walnego Zebrania, przedstawiła kandydatów w wyborach uzupełniających: do składu Zarządu Pana Jacka Steć (osoba asygnowana przez Zarząd Ogrodu), a do Komisji Rewizyjnej Panią Krystynę Pętal (innych kandydatur nie zgłoszono). W wyniku głosowania (jednogłośnie) Pan Jacek Steć został wybrany jako Członek Zarządu a Pani Krystyna Pętal jako członek Komisji Rewizyjnej. Jednocześnie ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna powołując na Przewodniczącego Pana Zbigniewa Demiańczuk.

Następnie przystąpiono do zatwierdzania podjętych uchwał:

 • Uchwała Nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2017 r. – przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała Nr 2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2017 r. – przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała Nr 3/2018 w sprawie planu pracy na 2018 r. – przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała Nr 4/2018 w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego na 2018 r. – przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała Nr 5/2018 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej w 2018 r. i terminów jej wnoszenia – przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała Nr 6/2018 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej energetycznej w 2018 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
 • Uchwała Nr 7/2018 w sprawie wyboru Pana Jacka Steć w skład Zarządu Ogrodu – Uchwałę przyjęto jednogłośnie
 • Uchwała Nr 8/2018 w sprawie wyboru Pani Krystyny Pętal w skład Komisji Rewizyjnej – Uchwałę przyjęto jednogłośnie
 • Uchwała Nr 9/2018 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Wymiana bramy wjazdowej od strony południowej Ogrodu” - Uchwałę przyjęto przy 2 głosach przeciwnych.
 • Uchwała Nr 10/2018 w sprawie zakupu kosiarki (traktorka) dla potrzeb Ogrodu – Uchwałę przyjęto jednogłośnie

Na zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Pan Tadeusz Duszeńko – Przewodniczący Komisji przedstawił Protokół końcowy Komisji Uchwał i Wniosków z dzisiejszego Zebrania.

Załączniki stanowią:

 • Porządek dzienny Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja”. 
 • Regulamin Walnego Zebrania
 • Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności merytorycznej za 2017 r.
 • Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności finansowej za 2017 r.
 • Plan pracy Zarządu ROD na 2018 r.
 • Preliminarz finansowy na 2018 r..
 • Protokół Komisji Mandatowej.
 • Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
 • Protokół Komisji Wyborczej
 • Lista obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym
 • Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja” 1- 10.
 • Ankieta Członka Zarządu wybranego podczas Zebrania
 • Ankieta Członka Komisji Rewizyjnej wybranego podczas Zebrania


                             Protokolant                                        Przewodniczacy Walnego Zebrania

26-04-2018 r.