Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja"

A R C H I W U M   ROK  2020 sobota, 26 września 2020 

WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW ZA NAMI

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nadzieja" w Chocianowie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze działkowców "Nadziei" - odbyło się w dniu 25 września 2020 r. (piątek) w II terminie o godz. 17.30 w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego "STOKROTKA". W związku zagrożeniem wywołanym przez koronawirus SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 - Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Legnicy – działając na podstawie § 5 Uchwały Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 czerwca 2020 r. - uchwałą nr 107/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku postanowił o przesunięciu terminów zaplanowanych walnych zebrań do 15 października 2020 roku. W związku z powyższym Zarząd Ogrodu uznał, że w miesiącu wrześniu zaistniała możliwość odbycia tego statutowego obowiązku, oczywiście z zachowaniem należytej ostrożności. Szczegóły Zebrania odzwierciedla poniższy protokół:

                                                                                                                               Chocianów 25 września 2020 r.     
                                                                                                Protokół
                                     Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego
                                                         „Nadzieja” w Chocianowie z dnia 25.09.2020 r.


     Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2019 r. Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie odbyło się dopiero w dniu 25 września 2020 r. W związku zagrożeniem wywołanym przez koronawirus SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 - Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Legnicy – działając na podstawie § 5 Uchwały Nr 4/IV/2020 Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 25 czerwca 2020 r. - uchwałą nr 107/2020 z dnia 7 lipca 2020 roku postanowił o przesunięciu terminów zaplanowanych walnych zebrań do 15 października 2020 roku.
     Zarząd ROD uchwałą z dnia 24 marca 2020 roku odwołał walne zebranie ROD „Nadzieja” zaplanowane na dzień 24 kwietnia 2020 roku. O odwołaniu walnego zebrania powiadomiono działkowców poprzez zamieszczenie o tym informacji na tablicach informacyjnych w Ogrodzie i na stronie internetowej ogrodu. W obecnym okresie - z zachowaniem wszelkich wymogów epidemiologicznych, zaistniała możliwość dokonania tego statutowego obowiązku, czyli odbycia Walnego Zebrania.
     Zebranie odbyło się ze względów bezpieczeństwa w Sali Domu Działkowca ROD „Stokrotka” w Chocianowie o godz. 17.30 tj. w drugim terminie, ponieważ uczestniczyło w nim mniej niż 50% działkowców. W Walnym Zebraniu udział wzięło 10 działkowców, co stanowi 4% ogółu. W Zebraniu nie uczestniczył przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy, który w ostatniej chwili usprawiedliwił swą nieobecność..
     Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Zenon Bakalarz. Na wstępie powitał zebranych działkowców i zaproponował powierzenie przewodnictwa obrad Panu Wiesławowi Radojewskiemu. Propozycję przyjęto jednogłośnie, po czym Przewodniczący zebrania przedstawił porządek dzienny Walnego Zebrania, który wcześniej był podany do wiadomości działkowców. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Na protokolanta została powołana Pani Małgorzata Mędrek.
     Przewodniczący przedstawił regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD, który również został zatwierdzony jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji roboczych. W wyniku głosowania powołano jednogłośnie Komisję Mandatową i Komisję Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Mandatowej weszli: Pan Lech Jankowiak – przewodniczący i Pan Edward Rząsa – sekretarz. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Pana Zbigniewa Demiańczuk – jako przewodniczącego, a Pan Jerzy Mędrek został sekretarzem.
     Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu ROD „Nadzieja” za 2019 r. przedstawił w imieniu Zarządu wiceprezes - Pan Jacek Steć. Sprawozdanie z działalności finansowej za 2019 r. przedstawiła księgowa - Pani Wioletta Przybylska. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r. przedstawił sekretarz tej Komisji Pan Lech Jankowiak. Następnie wiceprezes Pan Jacek Steć przedstawił plan pracy Zarządu na 2020 r. a Pani Wioletta Przybylska (księgowa) przedstawiła preliminarze finansowe na 2020 r. Uczestnicy zebrania nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.
Przewodniczący Komisji Mandatowej Pan Lech Jankowiak przedstawił protokół komisji, stwierdzający prawomocność Walnego Zebrania Sprawozdawczego do podejmowania Uchwał.
     Dyskutowano nad tematem monitoringu Ogrodu - tematu podniesionego przez wiceprezesa Jacka Stecia, który przedstawił stan zaawansowania robót i problemy z tym związane. Poruszane były również sprawy związane z wywozem śmieci i likwidacją dzikich wysypisk (Pan Edward Rząsa). Dyskutowano również na temat dostępu działkowców do kłódek przy bramach (Pan Tadeusz Korzeniowski). Podnoszono sprawy związane z kosztami ogrodowymi, terminowych opłat ogrodowych, regularnego odczytu liczników energii elektrycznej i ściągalności należności, oraz funkcjonowaniem ujęć wodnych w ogrodzie. Na ogólne problemy nurtujące działkowców odpowiedzi udzielali Prezes – Zenon Bakalarz i prowadzący Zebranie – Wiesław Radojewski.
     Następnie przystąpiono do zatwierdzania podjętych uchwał:
• Uchwała Nr 1/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.– przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 2/2020 w sprawie planu pracy na 2020 r. – przyjęto jednogłośnie
• Uchwała Nr 3/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2019 r. – przyjęto jednogłośnie
• Uchwała Nr 4/2020 w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego na 2020 r. – przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 5/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2019 r. – przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 6/2020 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej w 2020 r. i terminów jej wnoszenia – przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 7/2020 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej energetycznej w 2020 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 8/2020 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Monitoring Ogrodu – II etap” - przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała nr 9/2020 w sprawie podwyższenia świadczeń pieniężnych i nagród wypłacanych z tytułu pracy społecznej w ROD – przyjęto jednogłośnie.
• Uchwała Nr 10/2020 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji z funduszu ROD – przyjęto jednogłośnie
     Na zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Pan Zbigniew Demiańczuk – przedstawił Protokół końcowy Komisji Uchwał i Wniosków z dzisiejszego Zebrania. Protokół przyjęto jednogłośnie.
     Na tym Walne Zebranie zakończono.

Załączniki stanowią:
• Porządek dzienny Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja”.
• Regulamin Walnego Zebrania
• Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności merytorycznej za 2019 r.
• Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności finansowej za 2019 r.
• Plan pracy Zarządu ROD na 2020 r.
• Preliminarze finansowe na 2020 r.
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2019 r.
• Protokół Komisji Mandatowej.
• Lista obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w I terminie
• Lista obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w II terminie
• Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
• Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja” 1- 10.


                     Protokolant                                                         Przewodniczący Walnego Zebrania               

Chocianów 25-09-2020 r.

piątek, 04 września 2020 

TERMIN WALNEGO ZEBRANIA  DZIAŁKOWCÓW ZA 2019 r.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nadzieja" w Chocianowie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze działkowców "Nadziei" - odbędzie się w dniu 25 września 2020 r. (piątek) w I terminie o godz. 17.00 lub w II terminie o godz. 17.30 w Domu Działkowca Rodzinnego Ogrodu Działkowego "STOKROTKA" przy ul. Trzebnickiej w Chocianowie.

Walne Zebranie Działkowców odbędzie się w zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Obowiązują bezwzględnie maseczki. Dezynfekcja rąk będzie dostępna na miejscu.

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zebrania
2. Zatwierdzenie porządku obrad
3. Zatwierdzenie regulaminu Zebrania
4. Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków
5. Sprawozdania Zarządu (w tym finansowe) za 2019 r.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
7. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2020 r.
8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
9. Dyskusja i zatwierdzenie sprawozdań
10. Uchwalenie opłat ogrodowych na 2020 r. i terminu ich wnoszenia,
w tym także wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej
11. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2020 r.
12. Podjęcie innych Uchwał w tym remontowo-inwestycyjnej
13. Sprawy różne
14. Zakończenie obrad

Dokumenty do wglądu w biurze Zarządu w dniach15 - 25 września 2020 r. w godz. od 16.00 do 17.00. 


REGULAMIN

Walnego zebrania sprawozdawczego członków PZD w ROD
„Nadzieja” w Chocianowie dnia 25-09- 2020 r.

1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Nadzieja” w Chocianowie i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.
2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Nadzieja” w Chocianowie mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury i wnioski, zabierać głos w dyskusji oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (Przewodniczącego zebrania, Komisji Mandatowej i Komisji Uchwał i Wniosków)) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Nadzieja” w Chocianowie.
4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje
Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, uchwał i wniosków), i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Nadzieja” w Chocianowie, z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.
6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową i komisję uchwał i wniosków.
8. Wybór Przewodniczącego zebrania, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
9. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.
10. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i
przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach
formalnych.
11. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
12. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
13. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
14. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
15. O podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).
16. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
17. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2019 r.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r..,
- zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2019 r.,
- planu pracy na 2020 r.,
- wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2020 r.,
- preliminarza finansowego na 2020 r.
- dotyczącej wyborów uzupełniających
- innych dotyczących działalności ogrodu.
18. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.
19. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.

piątek, 31 lipca 2020

LATO W PEŁNI - ALEJKI OGRODOWE

Mimo panującej pandemi zwiazanej z COVID 19 - działkowcy nie dają za wygraną. Z zachowaniem dystansu społecznego pracują jak gdyby nic się nie stało. Bo jak można pozostawić w niełaskę to, co się pokochało przez lata. Również Zarząd sukcesywnie dba o alejki ogrodowe.

wtorek, 18 sierpnia 2020

MONITORING OGRODU

Jeszcze w w 2019 r Zarząd ROD "Nadzieja" przystąpił do realizacji Uchwały Walnego Zebrania dotyczacej realizacji monitoringu Ogrodu. W ubiegłum roku zainstalowano 2 słupy monitorujące bramę nr 1 od ulicy Trzebnickiej i bramę nr 4 od strony południowej Ogrodu, oraz 1 słup, z którego kamery monitorują biuro, plac zabaw i plac imprezowy. W roku bieżącym powstał kolejny słup w centralnej części Ogrodu, z czterema 4 monitorującymi wszystkie 4 główne alejki ogrodowe. Kamery monitorują nie tylko alejki, ale również dużą część działek. Jeszcze w tym roku powstanie kolejny słup w południowej części ogrodu. W przyszłym roku monitoringiem zostanie objęta pozostała, północno-wschodnia część Ogrodu, w tym bramy nr 2 i nr 3. Efekty wprowadzenia monitoringu są już widoczne, ale szczegółów narazie Zarząd nie ujawnia, ze względu na dobro prowadzonych czynności śledczych.

sobota, 18 kwietnia 2020

KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

W związku z licznymi zapytaniami od działkowców o interpretację znowelizowanych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w/s ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w kontekście terenów ROD, KZ PZD informuje, że na gruncie rozporządzenia brak jest podstaw dla przyjęcia, aby tereny ROD zostały objęte obowiązkiem zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki (§18 rozporządzenia). Mając na uwadze potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa działkowców i członków ich rodzin podczas pobytu w ROD, Krajowy Zarząd PZD apeluje jednak, aby osoby przebywające na terenach wspólnych ROD, pomimo braku prawnego nakazu, dobrowolnie stosowały zabezpieczenia wg zasad analogicznych do obowiązujących na terenach dostępnych publicznie. Warto podkreślić, że rozporządzenie w taki sposób reguluje m.in. przebywanie na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (§ 18 ust. 1 pkt 2 lit d) rozporządzenia).

Warszawa 17.04.2020 r.                                                                                           Krajowy Zarząd
                                                                                                               Polskiego Związku Działkowców

wtorek, 24 marca 2020

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODWOŁANE!!

W związku z rozprzestrzenianiem się KORONAWIRUSA w Polsce - Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nadzieja" odwołuje zaplanowane na 24 kwietnia 2020 r. Walne Zebranie Sprawozdawcze. Powyższe działanie podjęte w trosce o bezpieczeństwo działkowców. Termin Zebranie zostanie podany do wiadomosci działkowców w terminie późniejszym. Jednocześnie Zarząd Ogrodu apeluje do wszystkich działkowców o rozsądek i odpowiedzialność, a przede wszystkim o stosowanie się w tym trudnym okresie, do zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych.