Rodzinny Ogród Działkowy "Nadzieja"


poniedziałek, 27 marca 2023 r.

WALNE ZEBRANIE DZIAŁKOWCÓW 2023

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Nadzieja" w Chocianowie informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawcze działkowców "Nadziei" za 2022 r. - odbyło się w dniu 24 marca 2023 r. (piątek) w II terminie o godz. 16.30 w biurze Rodzinnego Ogrodu Działkowego "NADZIEJA". Uczestniczyła w tym Zebraniu rekordowa ilość działkowców w porównaniu do lat poprzednich. Walne Zebranie poza standardowym zatwierdzeniem sprawozdań za 2022 r. podjęło szereg ważnych uchwał dotyczących działalności Ogrodu, sczególnie tych związanych z opłatami na rzecz Ogrodu. Szczegóły Zebrania odzwierciedla poniższy protokół:

Chocianów, 24 marca 2023 r.
Protokół
Walnego Zebrania Sprawozdawczego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie z dnia 24.03.2023 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze za 2022 r. Działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nadzieja” w Chocianowie odbyło się w dniu 24 marca 2023 r. Zebranie odbyło się w biurze ROD „Nadzieja” w Chocianowie o godz. 16.30 tj. w drugim terminie, ponieważ uczestniczyło w nim mniej niż 50% działkowców. Ogółem w Walnym Zebraniu udział wzięło 52 działkowców, co stanowiło 21% ogółu. W Zebraniu uczestniczył przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Legnicy – Pan Andrzej Brzustowicz
Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Zenon Bakalarz. Na wstępie powitał zebranych działkowców i zaproponował powierzenie przewodnictwa obrad Panu Wiesławowi Radojewskiemu. Propozycję przyjęto jednogłośnie, po czym Przewodniczący zebrania przedstawił porządek dzienny Walnego Zebrania, który wcześniej był podany do wiadomości działkowców, zarówno na stronie internetowej Ogrodu, na tablicach informacyjnych w Ogrodzie i w imiennych powiadomieniach. Porządek zebrania został przyjęty jednogłośnie. Na protokolanta został powołany Pan Marcin Śliwka.
Przewodniczący przedstawił regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków ROD, który również został zatwierdzony jednogłośnie. Następnie przystąpiono do wyboru Komisji roboczych. W wyniku głosowania powołano jednogłośnie Komisję Mandatową, i Komisję Uchwał i Wniosków. W skład Komisji Mandatowej weszli: Pan Lech Jankowiak – przewodniczący i Pan Zbigniew Demiańczuk – sekretarz. Do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano: Panią Bogusławę Smalec – jako przewodniczącą, i Panią Małgorzatę Mędrek, która została sekretarzem. W głosowaniu jawnym wszyscy otrzymali kpl. głosów
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu ROD „Nadzieja” za 2022 r. przedstawił w imieniu Zarządu – Prezes Zenon Bakalarz. Sprawozdanie z działalności finansowej za 2022 r. przedstawiła - Pani Małgorzata Mędrek. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2022 r. przedstawiła Pani Krystyna Pętal. Następnie Pan Zenon Bakalarz przedstawił plan pracy Zarządu na 2023 r. a preliminarze finansowe na 2023 r. przedstawiła Pani Małgorzata Mędrek. Uczestnicy zebrania nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań.
Przewodniczący Komisji Mandatowej Pan Lech Jankowiak przedstawił protokół komisji, stwierdzający prawomocność Walnego Zebrania Sprawozdawczego do podejmowania Uchwał.
W dyskusji głos zabierali: Pan Jan Twardosz, Pan Mieczysław Cichy, Pani Janina Czerep, Pan Zenon Bakalarz, Pan Henryk Koselski, Pan Zbigniew Mularczyk, Pan Jerzy Mędrek, Pan Wiesław Maziak, Pan Mieczysław Łotecki, Pan Wiesław Radojewski, Pan Tadeusz Korzeniowski). Podnoszono głównie sprawy związane z kosztami ogrodowymi (szczególnie sprawy związane z podwyżką opłaty ogrodowej, którą zaproponował Zarząd z uwzględnieniem inflacji, terminowych opłat ogrodowych, regularnego odczytu liczników energii elektrycznej i ściągalności należności. Dyskutowano również na temat zadania inwestycyjnego związanego z końcowym etapem monitorowania Ogrodu. Na ogólne problemy nurtujące działkowców odpowiedzi udzielali Prezes – Zenon Bakalarz i prowadzący Zebranie – Wiesław Radojewski. Głos w dyskusji zabrał również przedstawiciel OZ PZD w Legnicy – Pan Andrzej Brzustowicz porównując występujące problemy działkowców z „Nadziei” z problemami działkowców z Ogrodu „Marysieńka” w Polkowicach, gdzie jest na co dzień Prezesem Zarządu.
Następnie przystąpiono do zatwierdzania podjętych uchwał:
• Uchwała Nr 1/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2022 r.– przyjęto jednogłośnie (52 głosy za).
• Uchwała Nr 2/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zarządu ROD za 2022 r. – przyjęto jednogłośnie (52 głosy za).
• Uchwała Nr 3/2023 w sprawie przyjęcia preliminarza finansowego na 2023 r. – przyjęto 50 głosami (2 głosy wstrzymujące).
• Uchwała Nr 4/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2023 r. – przyjęto jednogłośnie. (52 głosy za).
• Uchwała Nr 5/2023 w sprawie planu pracy na 2023 r. – przyjęto 50 głosami (2 głosy wstrzymujące).
• Uchwała Nr 6/2023 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej w 2023 r. i terminów jej wnoszenia (przyjęto kwotę 0,67 zł od m2 powierzchni działki w tym 0,12 zł jako koszt partycypacji zgodnie z § 145 ust. 1 i 2 statutu PZD) – przyjęto 36 głosami (16 głosów było przeciwnych. Należy nadmienić, że były dwie propozycje: 0,70 zł (16 głosów za) stawka proponowana przez Zarząd i stawka 0,67 stawka zaproponowana z Sali (36 głosów za). Termin płatności ustalono na 31 maja 2023 r.
• Uchwała Nr 7/2023 w sprawie wysokości opłaty ogrodowej energetycznej w 2023 r. (przyjęto kwotę 20 zł w skali roku w 3 ratach z podziałem na 3 sezony: wiosenny, letni i jesienny) Termin płatności ustalono na 14 dni od dnia wystawienia rachunku. - przyjęto jednogłośnie (52 głosy za).
• Uchwała Nr 8/2023 w sprawie wysokości opłaty za wywóz śmieci i terminu jej wnoszenia w roku 2023 (przyjęto kwotę 60 zł od działki) - przyjęto jednogłośnie (52 głosy za). Termin płatności ustalono na 31 maja 2023 r. przyjęto 49 głosami (1 głos przeciwny, 2 głosy wstrzymujące)
• Uchwała Nr 9/2023 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „IV ETAPU BUDOWY MONITORINGU OGRODU” w którym zobowiązano działkowców do jednorazowej partycypacji w kosztach tego zadania w wysokości 30,00 zł od działki. Termin płatności wyznaczono na 31 maja 2023 r. Uchwałę przyjęto jednogłośnie 52 głosy za). Do Uchwały załączono stosowne wnioski Zarządu
• Uchwała nr 10/2023 w sprawie wniosku do OZ PZD w Legnicy o przyznanie dotacji z Funduszu Rozwoju ROD na zadanie inwestycyjne
Na zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Pani Bogusława Smalec – przedstawiła Protokół końcowy Komisji Uchwał i Wniosków z dzisiejszego Zebrania. Protokół przyjęto jednogłośnie.
Na tym Walne Zebranie zakończono.

Załączniki stanowią:
• Porządek dzienny Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja”.
• Regulamin Walnego Zebrania
• Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności merytorycznej za 2022 r.
• Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności finansowej za 2022 r.
• Plan pracy Zarządu ROD na 2023 r.
• Preliminarze finansowe na 2023 r.
• Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności za 2022 r.
• Protokół Komisji Mandatowej.
• Lista obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w I terminie
• Lista obecnych na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym w II terminie
• Protokół Komisji Uchwał i Wniosków
• Uchwały Walnego Zebrania Sprawozdawczego ROD „Nadzieja” 1- 10.
• Wniosek Zarządu o realizację zadania inwestycyjnego

Protokolant     i     Przewodniczący Walnego Zebrania 

Chocianów 24-03-2023 r.